9627

 

 

Oferta

TELE RADIO TAXI

Jest wiod�c� korporacj� taksówkow� w Warszawie. Za�o�ona w roku

1990 ka�dego dnia stawia do dyspozycji swoich Klientów, 24 godziny na dob�, flot�

samochodów licz�c� ponad 350 pojazdów. Oferujemy równie� 6-8 osobowe minibusy

(vany) oraz samochody typu kombi. Wszyscy kierowcy posiadaj� wymagane prawem

licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówk� na terenie aglomeracji warszawskiej.

Honorujemy ró�ne formy p�atno�ci: gotówka, karta p�atnicza, karta kredytowa, Karta Klienta, voucher papierowy, oraz Elektroniczna Karta Klienta. Wystawiamy faktury VAT.

TELE RADIO TAXI zapewnia pasa�erom bezpieczn� jazd�, kulturaln� obs�ug� i precyzyjne rozliczenia. Jednym s�owem zapewniamy wysoki standard us�ug.


Bezgotówkowe rozliczenia dla firm:

Elektroniczne Karty Klienta, vouchery, stawki uzale�nione od generowanych obrotów przez Klienta

 

Bony kwotowe

- Mo�liwo�� wykupienia us�ugi w systemie prepaid. Zwi�kszenie kontroli kosztów w twojej firmie. Przydatne przy imprezach firmowych, obs�udze go�ci, jako bonus, nagroda lub cz��ciowe pokrycie kosztów transportu.

Carpooling

- Wspólne przejazdy pracowników do pracy jedn� taksówk�. Zrycza�towana cena do negocjacji.

Clubbing

- Nocne transfery z klubu do klubu w zrycza�towanej cenie.

Przesy�ki ekspresowe

- Zlecenia niewymagaj�ce obecno�ci zleceniodawcy. Realizacja zlecenia w ci�gu 1 godziny. Op�ata wyliczana na podstawie d�ugo�ci przejazdu, a nie wskaza� taksometru.

Przewóz dzieci

- us�uga oparta o wzajemnym zaufaniu. Przy sta�ych zleceniach, mo��iwo�� wyboru kierowcy